Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego – www.wilczycatering.pl 1 Postanowienia ogólne

 1. 1  Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposóbświadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.wilczycatering.pl. Sklep prowadzi Wilczy Głód Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną KRS pod adresem ul.Jana Stanisławskiego 6/2 80-297 Borowiec NIP: 5892083480, REGON: 52596195400000, zwany dalej Sprzedawcą.
 2. 2  Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. 1  adres poczty elektronicznej:kontakt@wilczycatering.pl ;
  2. 2  pod numerem telefonu: +48 791 100 320 , +48 791601 007
 3. 3  Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny wwitrynie internetowej www.wilczycatering.pl , w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. 4  Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. 1  Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku zwyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. 2  Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność doczynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca

działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

 1. 3  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 2. 4  Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 3. 5  Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 4. 6  Regulamin – niniejszy dokument;
 5. 7  Produkt – program dietetyczny przygotowania posiłkówwskazanych szczegółowo na stronie Sklepu, przygotowywany przez Sprzedawcę na wybrany przez Klienta Okres abonamentowy na warunkach określonych w Regulaminie;
 6. 8  Okres abonamentowy – okres czasu, w trakcie którego Sprzedawca realizuje na rzecz Klienta dostawę Produktu;
 7. 9  Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

10 Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11 Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

12 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

13 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1 Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod

warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. 1  komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 2. 2  dostęp do poczty elektronicznej,
 3. 3  przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
 4. 4  włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 1. 2  Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 2. 3  Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. 1  niedostarczania i nieprzekazywania treścizabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. 2  korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. 3  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. 4  korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. 5  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. 6  korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami

Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami

korzystania z sieci Internet.

1 Usługi

 1. 1  Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. 2  Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 3. 3  W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 4. 4  Produkt przygotowywany jest na tydzień, jest przykładowy i może ulec zmianie.

1 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. 1  Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. 2  Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. 3  W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które

stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

 1. 4  Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:
  1. 1  podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Produktów spośród Produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
  2. 2  wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
  3. 3  podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 2. 5  Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 3. 6  W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 4. 7  Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów celem uwzględnienia ich w trakcie realizacji Usługi.
 1. 8  Sklep nie prowadzi sprzedaży Produktów z wyłączeniem składników takich jak np. gluten lub laktoza, a jedynie z niską zawartością w/w składników.
 2. 9  Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 3. 10  Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
 4. 11  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

1 Dostawa

 1. 1  Dostawa Produktów jest ograniczona do miejscowości umożliwionych do wpisania w sklepie i jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. 2  Dostawa realizowana jest transportem własnym dostawcy. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Produktu informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Produktu.
 3. 3  Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.
 4. 4  Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Produktem paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty.
 5. 5  Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. Ceny i metody płatności

1 Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i

zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła

oraz inne opłaty.
2 Klient może wybrać następującą metodę płatności:

płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność elektroniczną Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta oferty.
VIII. Umowne prawo do zawieszenia Umowy

 1. 1  Klient może zawiesić Okres abonamentowy złożonego Zamówienia poprzez wystosowanie oświadczenia w terminie do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym dostawę. W tym celu należy poinformować Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej poznan@betterlife.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną).
 2. 2  Możliwość zawieszenia Okresu abonamentowego wynosi maksymalnie 30 dni.
 3. 3  W przypadku zmiany Produktu na inny o wyższej wartości w trakcie trwania Zamówienia, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 18:00 dnia poprzedzającego dostawę.
 4. 4  Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany Produktu na droższy w trakcie trwania Zamówienia.

1 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1 Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest

wyłączone w przypadku:

 1. 1  Umowy, w której przedmiotem świadczenia jestProdukt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. 2  Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 3. 3  Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

2 Produkty dostępne w Sklepie Internetowym spełniają cechy opisane w pkt. 1 w związku z powyższym prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone.

1 Reklamacje dotyczące Produktów z tytułu rękojmi

 1. 1  Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt bez wad.
 2. 2  Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącegoKonsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. 3  Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Wilczy Głód Sp. Z o.o. , ul. Jana Stanisławskiego 6/2 80-297 Borowiec , na adres poczty elektronicznej: kontakt@wilczycatering.pl, nr.tel 791 100 320, 791 601 007.
 4. 4  Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
 5. 5  Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6 W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

1 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. 1  Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Wilczy Głód Sp. Z o.o. ul. Jana Stanisławskiego 6/2 80-297 Borowiec, na adres poczty elektronicznej: kontakt@wilczycatering.pl, nr.tel 791 100 320, 791 601 007.
 2. 2  W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. 3  Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1 Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. 1  jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 2. 2  jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a

Sprzedawcą;

 1. 3  może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawierozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 2. 4  złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. 1  Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. 2  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. 3  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze

względu na siedzibę Sprzedawcy.

 1. 4  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminiemają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. 5  O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.